Saturday, 15/05/2021 - 09:51|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Pháo Đài 1

Thông tư 27/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào Tạo về Thông tư Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học

Tài liệu đính kèm: Tải về

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QHỈ2 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đôi mới chương trình, sách giáo khoa giảo dục pho thông; Nghị quyết so 51/2017/NQ14 ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội điều chỉnh ỉộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết sổ 88/20Ỉ4/QH13 ngày 28 thảng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giảo khoa giáo dục phô thông;

Căn cứ Nghị định sẻ 69/2017/NĐ-CP ngày 25 thảng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giảo dục Tiểu học,

Bộ trưởng Bộ Giảo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy định đánh giả học sinh tiêu học.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 21
Tháng 05 : 325
Năm 2021 : 3.430